Loading products

Reklamacje
Jerzy Minota
| 86 47-34-203
  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
  2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
  3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.
  4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.
  5. W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych Drukarnia ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.
  6. Link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu reklamacyjnego online znajduje się tutaj
  7. Drukarnia nie wyraża zgody na rozwiązywanie sporów poza sądem.

Firma skorzystała z subwencji finansowej udzielanej przez PFR w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0