Trwa wczytywanie produktów

Częste pytanie
To 2 mm obszar grafiki każdego boku wizytówki, który usuwany jest podczas cięcia. Użyte tło w projekcie powinno wychodzić poza rozmiar netto wizytówki. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.
Przykład na wizytówce:
Przygotowanie pliku do druku - Wizytówki
Na zdjęciu jest też widoczny margines wewnętrzny, gdzie ważne elementy graficzne takie jak teksty lub logo powinny być oddalone od linii cięcia po 3 mm.
Wewnętrzny bezpieczny margines jest to 3mm obszar projektu stykający się z krawędzią cięcia publikacji, w którym nie należy umieszczać ważnych elementów. Jest on niezbędny gdyż podczas procesu cięcia arkusza do końcowego formatu, mogą wystąpić niewielkie przesunięcia wynikające z technologii, w efekcie czego owe ważne elementy mogą zostać obcięte.
Konwertowanie kolorystyki projektu z palety RGB na CMYK jest procesem, który najlepiej jest przeprowadzić w pliku źródłowym projektu, tak więc za pomocą programu komputerowego w którym projekt został stworzony. W zależności od programu, w każdym z nich konwersja jest przeprowadzana w inny sposób i należy zapoznać się z obsługą danego oprogramowania. Istnieją co prawda narzędzia, za pomocą których można dokonać automatycznej konwersji pliku, jednak są to programy płatne i należy dodatkowo się w nie zaopatrzyć (np. Pitstop)
Maska lakieru UV jest to osobna strona lub osobny plik projektu, w którym obszary podlegające lakierowaniu należy wypełnić tylko i wyłącznie czarnym kolorem (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%). Projekt maski lakieru musi być identyczny pod względem wielkości jak sam projekt publikacji (skala 1:1) i musi być umiejscowiony względem strony w dokładnie w taki sam sposób. Innymi słowy jeśli projekt publikacji jest wyśrodkowany względem strony A3 to maska lakieru, który ma być naniesiony na projekt musi być wykonana w takiej samej skali i również wyśrodkowana względem strony A3.

Lakier wybiórczy UV stosuję się na powierzchniach matowych dając efekt połysku na zadanych elementach grafiki.

Jak przygotować projekt z lakierem wybiórczym UV?

1. Przyjmujemy tylko pliki PDF ("Pobierz szablon" - przykładowy plik wizytówki z lakierem UV wybiórczo)
2. Dokładność pasowania lakieru UV wynosi 0,5 mm
3. Nie zalecamy zadawania lakieru na teksty poniżej 13pkt oraz elementy graficzne mniejsze niż 1 mm
4. Pliki należy przygotować według następujących wytycznych

 

 

Obiekty obrazujące lakier UV muszą mieć zadane 100% K i być idealnie spasowane z grafiką.

Maskę lakieru UV wybiórczego można przygotować jako:
- obiekt wektorowy ze 100% nasyceniem koloru czarnego (C:0 M:0 Y:0 K:100);
- jako bitmapę w rozdzielczości 300 dpi (C:0 M:0 Y:0 K:100);

 

 

Do realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie, uszlachetnionego folią matową oraz lakierem UV wybiórczym, należy przesyłać plik PDF czterostronicowy, gdzie:
PIERWSZA strona stanowi projekt graficzny
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny druku drugiej strony
TRZECIA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego
CZWARTA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla drugiej strony projektu graficznego

 

Analogicznie dla wizytówek kartonowych (lakierowanych jednostronnie) przygotowujemy plik trzystronicowy. W tych wizytówkach strony niepowlekanej nie lakierujemy, zatem:
PIERWSZA strona stanowi projekt graficzny po stronie powlekanej
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny druku drugiej strony - niepowlekanej
TRZECIA strona pliku zawiera maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego - po stronie powlekanej

Do przygotowywania projektów sztancowanych takich jak np teczki, zawieszki itp, koniecznie należy używać plików makiet dostępnych na kartach produktów. Pliki makiet zmieniają się w zależności od wariantu dlatego dopiero po wybraniu wariantu produktu (np teczka lux), należy pobrać odpowiednie makiety i na ich podstawie przygotowywać projekt. Podczas projektowania nie wolno skalować i zmieniać wymiarów wykrojnika oraz projektu - projekt winien być dostosowany do makiety z zachowaniem spadów i marginesów wewnętrznych. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w tym samym pliku osobnej warstwy z wykrojnikiem, którą należy zablokować do zmian a sam projekt wykonywać na osobnych warstwach położonych niżej względem wykrojnika.
W przypadku produktów sztancowanych (takich które wymagają wykrawania wykrojnikiem), pliki z projektami które zostaną wysłane przy użyciu serwisu tj w trakcie składania zamówienia, nie powinny zawierać konturów wykrojnika. Obecna konfiguracja i sprawdzanie plików podczas składania zamówienia automatycznie wykryje i nałoży odpowiedni wykrojnik dla wybranej pracy. Jeśli natomiast pliki są przesyłane za pomocą innego źródła już po złożeniu zamówienia (np przez FTP), to w takich projektach należy umieścić kontury wykrojnika na osobnej stronie projektu.
Jeśli pliki będą dostarczone podczas składania zamówienia to wykrojnika nie należy umiesczać. W przypadku, gdy pliki zostaną dostarczone już po złożeniu zamówienia (np przez FTP), to plik projektu powinien zawierać obrys wykrojnika na osobnej stronie. Na pierwszej stronie powinien być wyśrodkowany projekt (bez naniesionego wykrojnika), a na drugiej wyśrodkowany wykrojnik (wraz z projektem). Dopuszczalne jest naniesienie wykrojnika na projekt na jednej stronie jednak w takim wypadku wszystkie linie wykrojnika i ewentualne linie wymiarowania muszą być zamienione na dowolny kolor PANTONE, który - co bardzo ważnie - nie jest użyty w samym projekcie.
Aby poprawnie przygotować plik, należy pobrać makietę produktu ze strony produktu a projektowaną grafikę umieścić wewnątrz obszaru znakowania. Obszar znakowania jest wyznaczony przez niebieską przerywaną linię, której nie należy przekraczać. Projekt przy nadruku UV na gadżectach reklamowych nie wymaga spadów i marginesów wewnętrznych.
Główne zasady projektowania prac do nadruków UV na gadżetach:
- do nadruków na gadżetach przyjmujemy pliki w formacie pdf; w skrajnych przypadkach możliwa jest odpłata konwersja z innego formatu (po wstępnej analizie pliklów przez naszych grafików),
- z uwagi na tolerancję położenia nadruku (±1 mm), blisko granicy obszaru znakowania nie należy umieszczać żadnych ramek itp. linii,
- plik z projektem powinien zawierać tylko i wyłącznie projektowaną grafikę i teksty zamienione na krzywe; z projektu należy bezwzględnie usunąć wszystkie elementy szablonu takie jak kontury, bitmapy gadżetów, linie wymiarowania,
- wszytkie elementy w projekcie muszą być przygotowane z zastosowaniem palety CMYK, również obrazy rastrowe (zdjęcia, tekstury) należy zamienić na CMYK - więcej w punkcie "Jak przerobić projekt z RGB na CMYK"; w przypadku zastosowania niewłaściwej kolorystyki projektu, nadruk może błędnie odwzorowywać kolory, co nie może być podstawą reklamacji,
- czarne elementy projektu muszą być przygotowane jako C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%; nie ma potrzeby podbijania czerni przez inne składowe,
- nadruk na gadżetach może być wykonany z użyciem dodatkowego koloru białego; biały poddruk jest niezbędny przy druku na powierzchniach kolorowych i przeźroczystych;
- elementy projektu zdefiniowane jako C0%, M0%, Y0%, K0% nie będą wydrukowane.
- przejścia tonalne muszą być o wartościach wyższych niż 5% i zawierać szum, który zapobiegnie pasmowaniu
- najlepszą jakość wydruku grafik rastrowych uzyskamy przy rozdzielczości 600dpi,
- wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe
Wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia i elementy znajdujące się w projekcie muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Zdarza się, że w przesyłanych projektach niektóre elementy (zwłaszcza zdjęcia) są w przestrzeni RGB. Należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, gdyż ewentualna zmiana przestrzeni barwnej z RGB na CMYK w drukarni może powodować zmianę kolorystyki obiektów i efekt końcowy może różnić się od zamierzonego.
Każdy projekt przesłany do drukarni musi zawierać tzw spady. Spad jest to obszar druku, wychodzący poza krawędź ostatecznej publikacji (krawędź cięcia publikacji). Zastosowanie spadów gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. We wszystkich projektach niezależnie od rodzaju, spad powinien wynosić minimum 2mm (może być większy).
W każdym projekcie przesłanym do drukarni, należy uwzględnić tzw wewnętrzny margines bezpieczeństwa, w którym nie należy umieszczać ważnych elementów. Jest on niezbędny gdyż podczas procesu cięcia arkusza do końcowego formatu, mogą wystąpić niewielkie przesunięcia wynikające z technologii, w efekcie czego owe ważne elementy mogą zostać obcięte. Bezpieczny margines wewnętrzny dla wszystkich projektów drukowanych w naszej drukarni wynosi minimum 3mm (może być większy).
Zdarza się, że przesłany projekt nie jest w formacie, w którym został zamówiony (np zamówiono ulotkę A5 - 148x210mm a przesłany projekt jest w formacie A4 - 210x297mm). Proszę zwracać szczególną uwagę na ten fakt i właściwie dobierać format projektu do formatu, w którym praca została zamówiona. W innym wypadku nie będziemy mogli jej wydrukować.
Przesłane projekty nie mogą zawierać żadnych obrysów (nawet bardzo cienkich), gdyż ze względu na technologię mogą w efekcie końcowym znaleźć się na finalnym produkcie. Dla właściwego przycięcia arkusza wymagamy jedynie aby projekt posiadał wymagane spady i margines wewnętrzny oraz żeby sam projekt był wyśrodkowany względem strony.
Wymagania co do kolorystyki i wielkości czcionki zależą od jej rodzaju czyli tego, czy czcionka jest jednoelementowa lub dwuelementowa. Czcionka jednoelementowa to taka, w której grubość linii znaków jest jednakowa (np Arial), czcionka dwuelementowa to taka, w której grubość linii znaków jest zróżnicowana poprzez np przewężenia (np Times New Roman). W przypadku czcionki jednoelementowej i druku w kontrze z koloru składającego się z więcej niż jednej składowej z palety CMYK (np kolor czerwony C-0%, M-100%, + Y-100%, K-0%), minimalna wielkość czcionki wynosi 8pkt. Jeśli zmienimy kolorystykę tej czcionki na tylko jedną składową z palety CMYK (np kolor czarny C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%) lub kolor PANTONE, jej minimalna wielkość wyniesie 5pkt. Analogicznie - w przypadku czcionki dwuelementowej i druku w kontrze z koloru składającego się z więcej niż jednej składowej z palety CMYK, minimalna wielkość czcionki wynosi 10pkt a dla kolorystyki składającej się tylko z jednej składowej - 7pkt.
W celu zwiększenia efektów wizualnych i estetyki, sugerujemy aby większe powierzchnie koloru czarnego (np tła, duże i grube teksty) były przygotowane z kilku składowych np jako C-40%, M-30%, Y-30%, K-100% lub C-40%, M-0%,Y-0%,K-100%. Sugestia nie dotyczy maski lakieru UV, którą należy przygotować jako (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%).
Przy standardowym druku z palety CMYK, kolor każdego elementu w pracy składa się z jednej lub kilku składowych (cyan, yellow, magenta, black), z których każda może zawierać się w przedziale od 0 do 100%. Dla druku offsetowego, który wykonujemy w naszej drukarni, istnieją maksymalne wartości sumy tych składowych, których ze względów technologicznych, w projekcie nie wolno przekraczać. Dla papierów powlekanych (kreda matowa, błyszcząca) dopuszczalna granica sumy składowych wynosi 320% a dla papierów niepowlekanych (offset) jej wartość to 240%. Projekty dla których obiekty zawierają większą niż dopuszczalna sumę, zostaną w zależności od ustaleń odrzucone lub odpłatnie poprawione przez dział DTP drukarni.
Kolorystyka w pliku projektu musi odpowiadać kolorystyce zamówionej pracy. W przypadku gdy w projekcie znajdują się obiekty w kolorze PANTONE, natomiast zamówiona praca wskazuje na CMYK, wszystkie niewłaściwe kolory zostaną automatycznie zamienione na odpowiednik z palety CMYK (finalna kolorystyka pracy może różnić się od projektu).
W każdej wielostronicowej pracy, każda strona projektu musi być w tej samej orientacji. W przypadku gdy projekt jednej strony jest pionowo innej poziomo, należy go obrócić na arkuszu, nie zmieniając orientacji strony. Przy obracaniu projektu na arkuszu należy pamiętać, że przy wydruku drugiej strony arkusz zostanie obrócony względem osi pionowej.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z nieprawidłową osią obrotu, prace poziome muszą być umieszczone w orientacji poziomej strony (wszystkie strony muszą posiadać jednakową orientację). Należy pamiętać, że praca na wydruku odwracana jest zawsze względem osi pionowej.

Orientacja pionowa

Orientacja pionowa

Orientacja pozioma

Orientacja pionowa

Wszystkie projekty przesłane do druku muszą być wyśrodkowane. Niedopuszczalne jest umieszczenie projektu wielkości np A6 na stronie wielkości np A4 i przesuniętego względem strony w którymkolwiek kierunku.
Dla produktów z uszlachetnieniem lakierem UV wybiórczym, niezbędne jest przygotowanie maski lakieru tylko i wyłącznie z koloru czarnego (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%) niezależnie od powierzchni lakieru.
W przypadku prac sztancowanych takich jak np teczki, zawieszki itp należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie projektu do wykrojnika. Dla zamówionej pracy projekt musi być przygotowany w oparciu tylko i wyłącznie o makiety dostępne na karcie produktu w wybranym wariancie.
Należy pamiętać aby zawsze w pliku do druku umieścić kontury wykrojnika bądź to naniesione na sam projekt, bądź na osobnej stronie. W przeciwnym wypadku nie wiemy który wykrojnik zastosować do wybranej pracy.
Pliki projektu prac sztancowanych, które są przesyłane za pomocą serwisu podczas składania zamówienia nie mogą zawierać obrysów wykrojnika. Jeśli pliki mają być dostarczane już po złożeniu zamówienia, to na pierwszej stronie powinien być umieszczony wyśrodkowany względem strony projekt, bez obrysu wykrojnika. Sam obrys wykrojnika powinien być umieszczony osobno, na odrębnej stronie projektu. Dopuszczalne jest naniesienie wykrojnika na projekt na jednej stronie jednak w takim wypadku wszystkie linie wykrojnika i ewentualne linie wymiarowania muszą być zamienione na dowolny kolor PANTONE, który - co bardzo ważnie - nie jest użyty w samym projekcie.
Dopuszczalne jest naniesienie wykrojnika w kolorze PANTONE na projekt na jednej stronie, jednak należy pamiętać że kolor PANTONE wykrojnika bezwzględnie nie może być użyty w samym projekcie.

Firma skorzystała z subwencji finansowej udzielanej przez PFR w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0